Warunki korzystania ze Strony internetowej

1. Uwagi ogólne. Witamy na stronie https://ucbcares.pl (dalej: „Strona"). Niniejsza Strona internetowa jest własnością UCB Pharma sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. L. Kruczkowskiego 8 (dalej: „UCB") oraz jest zarządzana i kontrolowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podlega prawu polskiemu. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie któregokolwiek z poniżej przedstawionych Warunków, prosimy o niezwłoczne opuszczenie tej Strony. Korzystanie ze Strony jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Warunków jej użytkowania. Wchodząc na tę Stronę oraz korzystając z jej zasobów, Użytkownik akceptuje przedstawione poniżej warunki użytkowania Strony (dalej: „Warunki").

2. Informacje związane ze zdrowiem oraz produktami leczniczymi. Informacje i materiały na każdej zakładce niniejszej Strony (dalej: „Informacje”) zostały opracowane w celu dostarczenia ogólnych informacji o działalności UCB i jej grupy spółek. Niektóre informacje mogą dotyczyć warunków zdrowotnych, zdrowia lub kondycji fizycznej, ich zapobiegania i leczenia. Informacje te są dostarczane wyłącznie w celach informacyjnych.

Informacje zawarte na tej Stronie nie mają na celu udzielania ani zastępowania porad medycznych ani promowania w jakikolwiek sposób jakichkolwiek leków UCB i jej grupy spółek. UCB nie oferuje żadnej diagnozy medycznej ani porad dotyczących konkretnego pacjenta. Nie używaj Informacji do diagnozowania problemów zdrowotnych, sprawnościowych lub chorób. Jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące stanu swojego zdrowia, skonsultuj się ze swoim lekarzem lub wykwalifikowanym pracownikiem ochrony zdrowia, aby otrzymać poradę na podstawie Twoich konkretnych objawów i sytuacji.

Ta Strona zawiera również informacje o produktach leczniczych zarejestrowanych na całym świecie i zwykle dostępnych wyłącznie z przepisu lekarza lub pracownika ochrony zdrowia. Produkty te mogą być niedostępne w niektórych krajach lub też mogą być zatwierdzone lub dopuszczone do obrotu przez rządowy organ regulacyjny do sprzedaży lub użytkowania w różnych wskazaniach, dawkach i z ograniczeniami w różnych krajach. Znaki towarowe mogą również różnić się między krajami. Pracownicy ochrony zdrowia mogą uzyskać pełne informacje medyczne z informacji o lokalnych produktach wydawanych z przepisu lekarza. Zarówno pacjenci, jak i pracownicy ochrony zdrowia powinni zawsze sprawdzać lokalne zasoby medyczne i kontaktować się z organami regulacyjnymi w celu uzyskania informacji właściwych dla swojego kraju.

3. Ograniczenie odpowiedzialności. Informacje opublikowane na Stronie dostępne są jedynie w celu ogólnoinformacyjnym. UCB ze swej strony podejmuje starania, by Informacje te były aktualne i rzetelne, lecz tylko w zakresie, w jakim można tego rozsądnie oczekiwać. UCB w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub przeoczenia w treści Informacji zamieszczonych na Stronie.

Wszystkie Informacje są przedstawione "JAK JEST". W związku z tym Informacje te powinny być szczegółowo ocenione przez użytkownika Strony, gdyż ani UCB, ani żadna spółka należąca do grupy UCB, nie gwarantują aktualności, kompletności lub rzetelności Informacji dostępnych na Stronie oraz nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z zastosowaniem Informacji umieszczonych na Stronie.

UCB, ani żadna spółka należąca do grupy UCB, nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności dotyczących szkód, bezpośrednich, pośrednich, przypadkowych, wynikowych, karnych lub innych, wynikających z wykorzystania, polegania na, dostępie do lub braku możliwości użycia tych Informacji, lub powstałych w wyniku zmiany zawartości Strony, której to UCB może dokonać w dowolnym momencie.

Żadne informacje zawarte na tej Stronie nie stanowią ani nie będą traktowane jako zaproszenie lub oferta inwestowania lub zawierania innego rodzaju transakcji dotyczących akcji lub innych papierów wartościowych UCB.

4. Prawa autorskie / wykorzystanie informacji. O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie prawa autorskie do informacji są własnością UCB. Wszelkie prawa do informacji są zastrzeżone. Użytkownik może swobodnie przeglądać Stronę, ale może jedynie uzyskiwać dostęp, pobierać lub wykorzystywać Informacje z tej Strony, w tym między innymi teksty i obrazy, do użytku prywatnego, pod warunkiem zachowania i odtworzenia każdej informacji o prawach autorskich i innych informacji o prawach własności zawartych w jakiejkolwiek informacji pobranej z tej Strony.

Użytkownik nie może rozpowszechniać, modyfikować, przekazywać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować lub wykorzystywać w jakikolwiek sposób Informacji do innych celów, niż wyraźnie dozwolone na tej Stronie lub w inny sposób uprzednio zatwierdzony na piśmie przez UCB.

Z wyjątkiem wyżej wymienionych ograniczonych autoryzacji, Użytkownikowi nie udziela się żadnej licencji lub praw do Informacji zawartych na tej Stronie, ani żadnych praw autorskich UCB lub jakiejkolwiek innej strony.

5. Znaki towarowe / prawa własności. Należy założyć, że wszystkie nazwy produktów pojawiające się na tej Stronie, niezależnie od tego, czy są drukowane dużymi literami, czy też z symbolem znaku towarowego, są znakami towarowymi należącymi do UCB lub spółek należących do grupy lub licencjonowanymi przez nią.

Strona może także zawierać lub odwoływać się do patentów, informacji zastrzeżonych, technologii, produktów, procesów lub innych praw własności UCB i / lub innych stron. Żadna licencja ani prawo do jakichkolwiek takich znaków towarowych, patentów, nazw domen, technologii, produktów, procesów i innych informacji zastrzeżonych lub praw UCB i / lub innych stron nie jest udzielane ani przyznawane Użytkownikowi. Użytkownik nie może używać znaków towarowych UCB ani potencjalnie mylących odmian nazwy domeny internetowej. Zapobiega to myleniu użytkowników Internetu, czy to Ty jako Użytkownik, czy UCB jest właścicielem Strony.

6. Linki do innych stron. Ta strona internetowa może zawierać linki do stron osób trzecich lub stron internetowych. UCB nie składa żadnych oświadczeń ani nie ponosi żadnej odpowiedzialności w związku z jakimikolwiek materiałami lub informacjami uzyskanymi z takich stron lub stron internetowych.

7. Linki do strony UCB. Żaden link do tej Strony nie może być zawarty na żadnej innej stronie bez uprzedniej pisemnej zgody UCB, chyba że przekieruje on odwiedzających Stronę na stronę główną tej Strony, w osobnym wyskakującym oknie, z pełną nazwą domeny UCB i odpowiednim wyskakującym powiadomieniem dla odwiedzającego, że uzyskuje on dostęp do strony internetowej strony trzeciej.

8. Dostępność Strony. UCB nie gwarantuje, że dostęp do Strony będzie możliwy przez cały czas, ani że Strona lub serwer, który ją udostępnia, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych komponentów. To Użytkownik, a nie UCB, ponosi całkowity koszt wszystkich niezbędnych czynności serwisowych, napraw lub korekt sprzętu Użytkownika, oprogramowania lub informacji, niezależnie od tego, czy powodem jest taki wirus lub szkodliwy komponent.

9. Zmiany/aktualizacje. UCB może w dowolnym momencie zmienić niniejsze warunki, aktualizując ten post. Użytkownik jest związany takimi zmianami i powinien okresowo odwiedzać tą Stronę, aby zapoznać się z aktualnymi warunkami związanymi z tym obowiązkiem.