Polityka prywatności

 1. INFORMACJE O FIRMIE I SPOSOBY KONTAKTU

UCB” lub „Firma” oznacza polską firmę UCB Pharma sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa. Jako administrator, tj. podmiot prawny, który decyduje o celu i sposobie w jaki gromadzone i przetwarzane są informacje dotyczące Użytkownika („Dane osobowe”) w kontekście strony internetowej https://ucbcares.pl („Strona”), UCB szanuje prawo Użytkownika do ochrony swojej prywatności. UCB będzie przetwarzała dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sposób opisany w Polityce ochrony prywatności („Polityka”) dotyczącej tej Strony oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych, w tym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych lub „RODO”). UCB powołała inspektora ochrony danych, z którym można kontaktować się na poniższe dane adresowe, w dowolnej sprawie związanej z ochroną prywatności, w tym dotyczącej sposobu gromadzenia, przechowywania i przetwarzania danych osobowych Użytkownika:

 • E-mail: poland.dataprivacy@ucb.com lub
 • Adres korespondencyjny: UCB Pharma sp. z o.o. , ul. Leona Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa (z dopiskiem: dot. ochrony danych)

 1. PRZYCZYNY OPRACOWANIA NINIEJSZEJ POLITYKI OCHRONY PRYWATNOŚCI

Polityka reguluje kwestie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania przez UCB danych osobowych związanych z korzystaniem przez Użytkownika ze Strony i ma zastosowanie do wszystkich Użytkowników Strony.

Polityka składa się z pięciu głównych elementów, obejmujących następujące informacje:

 1. informacje o firmie i dane kontaktowe;
 2. przyczyny opracowania niniejszej Polityki prywatności;
 3. cele przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez UCB oraz związana z tym podstawa prawna w ramach rozporządzenia RODO;
 4. prawa Użytkownika w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych przez UCB i sposób korzystania z tych praw przez Użytkownika oraz;
 5. dalsze informacje na temat sposobu przetwarzania (w tym udostępniania) danych osobowych Użytkownika.

Niniejsza Polityka może podlegać okresowej aktualizacji w celu odzwierciedlenia zmian w sposobie przetwarzania danych osobowych przez UCB. W takim przypadku na Stronie zostanie opublikowana dobrze widoczna informacja o istotnych zmianach.

 1. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ UCB I OBOWIĄZUJĄCA PODSTAWA PRAWNA

W poniższej tabeli przedstawiono, w podziale na cele przetwarzania, kategorie danych osobowych Użytkownika, które UCB gromadzi i przetwarza, źródło, z którego pochodzą takie informacje, podstawę prawną przetwarzania, okres przechowywania oraz podmioty, którym udostępniane są dane osobowe Użytkownika.

WSZYSCY UŻYTKOWNICY STRONY

1. W celu udostępnienia Użytkownikowi samej Strony oraz jej zawartości, UCB:
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne (†) 2. Informacje zgromadzone za pośrednictwem plików (†). Niepodanie danych osobowych oznaczonych () może skutkować niedostępnością (niektórych funkcji) Strony.*
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika (za pośrednictwem urządzenia służącego do uzyskania dostępu do Strony)
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: Zobacz Zasady używania plików cookie
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A)
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: (i) Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem. (ii) W przypadku plików cookie, które wymagają zgody Użytkownika, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (więcej informacji zawierają Zasady używania plików cookie)
2. W celu obsługi i doskonalenia funkcjonalności Strony (w tym zwiększania poziomu jej intuicyjności) oraz lepszego zrozumienia wzorców posługiwania się nią, UCB używa plików cookie, które pozwalają na ocenę – na zagregowanym poziomie – wykorzystania Strony oraz sposobu dostępu przez Użytkowników (w tym aktualnego Użytkownika) do różnych funkcji Strony. W tym kontekście UCB:
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 1. *Elektroniczne dane identyfikacyjne (†). 2.Informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookie (†). Niepodanie danych osobowych oznaczonych () może skutkować niedostępnością (niektórych funkcji) Strony.
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika (za pośrednictwem urządzenia służącego do uzyskania dostępu do Strony)
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: Zobacz Zasady używania plików cookie
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A)
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: W przypadku plików cookie, które wymagają zgody Użytkownika, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (więcej informacji zawierają Zasady używania plików cookie). W innym wypadku przetwarzanie niezbędne na potrzeby uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB w ramach działalności gospodarczej oraz doskonalenia oferty produktów i usług. Mając to na uwadze, UCB stara się utrzymać właściwą równowagę między potrzebą przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a zachowaniem praw i swobód Użytkownika, w tym do ochrony prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu oceny tej równowagi, należy skontaktować się z UCB za pośrednictwem jednego z kanałów określonych w pkt 1 powyżej („Informacje o Firmie i sposoby kontaktu”).
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Strony (w tym wykrywania działań szkodliwych lub nieprawidłowego ruchu na Stronie oraz zapobiegania im), UCB:
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 1. Elektroniczne dane identyfikacyjne (†). 2. Informacje zgromadzone za pośrednictwem plików wykazu logowania (†). Niepodanie danych osobowych oznaczonych () może skutkować niedostępnością (niektórych funkcji) Strony.*
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika (za pośrednictwem urządzenia służącego do uzyskania dostępu do Strony)
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: Zobacz Zasady używania plików cookie
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A)
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: W przypadku plików cookie, które wymagają zgody Użytkownika, przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika (więcej informacji zawierają Zasady używania plików cookie). W innym wypadku przetwarzanie niezbędne na potrzeby uzasadnionych interesów realizowanych przez UCB związanych z ochroną infrastruktury IT oraz utrzymaniem bezpieczeństwa działalności (aktywów). Mając to na uwadze, UCB stara się utrzymać właściwą równowagę między potrzebą przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a zachowaniem praw i swobód Użytkownika, w tym do ochrony prywatności. W celu uzyskania dalszych informacji lub odpowiedzi na pytania dotyczące sposobu oceny tej równowagi, należy skontaktować się z UCB za pośrednictwem jednego z kanałów określonych w pkt. 1 powyżej („Informacje o Firmie i sposoby kontaktu”).
4. W celu wypełnienia swoich obowiązków prawnych, UCB:
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: Wszelkie prawnie wymagane informacje (†). Niepodanie danych osobowych oznaczonych () uniemożliwi UCB wypełnienie jej obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami.*
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: Przez okres wymagany przez przepisy.
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: (i) Właściwe agencje regulacyjne i rządowe (ii) Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A)
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: Wypełnianie obowiązków prawnych przez UCB. W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych w kwestiach związanych z raportowaniem działań niepożądanych prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności UCB dedykowaną Raportowaniu Bezpieczeństwa Pacjentów.
5. W celu umożliwiania odpowiedzi na zapytania Użytkownika dostarczone online oraz zapewnienia mu usług, o które prosi (w tym m. in. dostarczania, na żądanie, opinii ekspertów), UCB:
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 1. Dane kontaktowe Użytkownika: : (a) imię Użytkownika (†) (b) nazwisko Użytkownika (†) (c) adres e-mail (w przypadku zadeklarowanej chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie drogą mailową) (†) (d) numer telefonu (w przypadku zadeklarowanej chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie drogą telefoniczną) (†) (e) numer fax (w przypadku zadeklarowanej chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie faksem) (†) (f) adres domowy / korespondencyjny (w przypadku zadeklarowanej chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie pocztą tradycyjną) (†) (g) miasto (†) (h) kraj zamieszkania (†) (i) kod pocztowy (†) (j) płeć (†) (k) preferowane godziny kontaktu telefonicznego w przypadku zadeklarowanej chęci otrzymania odpowiedzi na pytanie drogą telefoniczną (np. dzień tygodnia, godziny poranne/popołudniowe/wieczorne) ; (†) 2. Temat zapytania wybierany z rozwijanej listy ; 3. Profil Użytkownika wybierany z rozwijanej listy (np. lekarz, pacjent, opiekun lub inny typ Użytkownika) (†); 4. Informacja, czy Użytkownik przyjmuje produkt/y UCB – wybór z rozwijanej listy (†); 5. Inne informacje podane w przeznaczonym do tego okienku Niepodanie danych osobowych oznaczonych () będzie skutkować odrzuceniem zapytania Użytkownika dotyczącego subskrypcji lub uniemożliwi UCB właściwą reakcję na zapytanie lub żądanie Użytkownika.*
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: (i) Informacje przechowywane w Systemie Informacji Medycznej UCB, na podstawie: (a) zgody Użytkownika, przez maksymalny okres pięciu (5) lat lub (b) przez okres wymagany przepisami; (ii )W innych przypadkach, zgodnie z czasem potrzebnym do przygotowania odpowiedzi na pytanie Użytkownika, ale nie dłużej niż przez dwadzieścia osiem (28) dni od daty otrzymania pytania.
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: (i) W celu zaraportowania działania niepożądanego do organów regulacyjnych i rządowych (ii) Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A);
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: (i) Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem. (ii) Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia przekazanych przez Użytkownika, na podstawie jego zgody. (iii) Wypełnianie obowiązków prawnych przez UCB. *W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych w kwestiach związanych z raportowaniem działań niepożądanych prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności UCB dedykowaną Raportowaniu Bezpieczeństwa Pacjentów. *
6. W celu umożliwienia utworzenia identyfikatora Użytkownika na Stronie i zarządzania nim, UCB::
Gromadzi następujące dane osobowe dotyczące Użytkownika: 1. Adres e-mail 2. Wszelkie informacje podane przez Użytkownika zawarte w przesłanym do UCB mailu (†). Niepodanie danych osobowych oznaczonych () będzie skutkować odrzuceniem zapytania Użytkownika dotyczącego subskrypcji lub uniemożliwi UCB właściwą reakcję na zapytanie lub żądanie Użytkownika.*
Otrzymuje dane osobowe od: Użytkownika
Przechowuje (**) dane osobowe Użytkownika przez następujący okres: Nie dłużej niż 1 rok
Udostępnia dane osobowe Użytkownika następującym podmiotom: Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające (określone w pkt 5.A)
Opiera się na następującej podstawie prawnej w ramach RODO: (i)Przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem. (ii)Przetwarzanie danych dotyczących zdrowia przekazanych przez Użytkownika, na podstawie jego zgody. (iii) Wypełnianie obowiązków prawnych przez UCB. *W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania danych w kwestiach związanych z raportowaniem działań niepożądanych prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności UCB dedykowaną Raportowaniu Bezpieczeństwa Pacjentów. *

(**) UCB będzie przechowywała dane osobowe Użytkownika zgodnie z okresami przechowywania określonymi w tabeli powyżej. Okresy przechowywania danych, ujęte w polityce przechowywania danych, są wyznaczone przez:

-obowiązujące wymagania ustawowe/prawne;

-wytyczne branżowe oraz

-w odniesieniu do kategorii danych, wobec których nie mają zastosowania wymagania ustawowe lub prawne, pewne inne czynniki decydujące, takie jak potrzeba przedstawienia dowodów lub wyegzekwowania transakcji bądź umowy, wyegzekwowania zasad polityki itd.

UCB usunie dane osobowe Użytkownika niezwłocznie po upływie wyżej wymienionych okresów przechowywania lub jeśli Użytkownik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych przez UCB, bądź wycofa zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody Użytkownika), z wyjątkiem przypadków, gdy UCB musi zachować takie dane na potrzeby ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich, ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, wypełnienia europejskiego obowiązku prawnego lub obowiązku prawnego nałożonego przez państwo członkowskie, który wymaga dalszego przetwarzania, bądź gdy UCB musi przedstawić dowody transakcji lub umowy albo ją wyegzekwować lub wyegzekwować zasady polityki.

 1. PRAWA UŻYTKOWNIKA I SPOSÓB KORZYSTANIA Z TYCH PRAW

4.A. Prawa Użytkownika

Prawo do uzyskania dostępu do danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia od UCB, czy przetwarza ona dane osobowe Użytkownika, a jeśli tak, ma prawo (o ile nie podważa to praw i swobód innych osób) do uzyskania od UCB kopii swoich danych osobowych . Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do poprawiania danych

Użytkownik ma prawo zażądania od UCB poprawienia, bez zbędnej zwłoki, niepoprawnych danych osobowych dotyczących Użytkownika. Użytkownik może także zwrócić się do UCB z prośbą o uzupełnienie niekompletnych danych osobowych Użytkownika, przesyłając uzupełniający tekst zawierający takie dodatkowe informacje. Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do usuwania danych

Użytkownik ma prawo zażądania od UCB usunięcia, bez zbędnej zwłoki, danych osobowych Użytkownika w sytuacjach, gdy mają zastosowanie poniższe przesłanki:

 • dane osobowe Użytkownika nie są dłużej potrzebne w związku z celami przetwarzania;
 • Użytkownik wycofał swoją zgodę – na przetwarzanie, które odbywa się na podstawie zgody Użytkownika – a UCB nie ma innej podstawy prawnej uzasadniającej takie przetwarzanie;
 • Użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych (więcej informacji o prawie do wyrażania sprzeciwu znajduje się poniżej), a brak jest innych nadrzędnych podstaw prawnych uzasadniających takie przetwarzanie;
 • dane osobowe Użytkownika przetwarzano bezprawnie;
 • dane osobowe muszą być usunięte w celu wypełnienia europejskiego obowiązku prawnego lub obowiązku prawnego nałożonego przez państwo członkowskie, któremu podlega UCB;

Należy zwrócić uwagę, że prawo Użytkownika do usuwania danych osobowych nie obowiązuje w zakresie, w jakim przetwarzanie jest konieczne:

 • do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
 • do zapewnienia zgodności z prawem europejskim lub prawem europejskiego państwa członkowskiego, któremu podlega UCB;
 • ze względu na interes publiczny w zakresie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) i i) rozporządzenia RODO, jak też art. 9 ust. 3 rozporządzenia RODO;
 • do celów archiwizacji w interesie publicznym, celów badań naukowych lub historycznych bądź celów statystycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO;
 • do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich. Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania

Użytkownik ma prawo do zapewnienia przez UCB ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych w jednym z następujących przypadków:

 • Użytkownik kwestionuje – w dobrej wierze – dokładność jego danych osobowych i przechowywanych przez UCB; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania stosuje się przez okres, który umożliwi UCB zweryfikowanie dokładności danych osobowych Użytkownika;
 • przetwarzanie jest bezprawne, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu swoich danych osobowych i zamiast tego żąda ograniczenia ich wykorzystywania;
 • UCB nie potrzebuje już danych osobowych Użytkownika, ale będą one niezbędne Użytkownikowi do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich;
 • Użytkownik wyraża sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez UCB zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO; w takim przypadku ograniczenie przetwarzania stosuje się przez okres, który umożliwi UCB zweryfikowanie, czy podstawy prawne, z których korzysta UCB, nie unieważniają podstawy prawnej stosowanej przez Użytkownika;

Należy zwrócić uwagę, że niezależnie od powyższego UCB nadal może przechowywać dane osobowe Użytkownika (w okresie obowiązywania ograniczenia) lub przetwarzać dane osobowe Użytkownika na potrzeby ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich bądź ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

W przypadku żądania przez Użytkownika ograniczenia przetwarzania, UCB poinformuje Użytkownika przed zniesieniem ograniczenia. Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo (w zakresie w jakim nie podważa to praw i swobód innych osób) do otrzymywania dotyczących go danych osobowych, które przekazał UCB, w uporządkowanym, powszechnie stosowanym formacie umożliwiającym odczyt elektroniczny oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi, bez utrudnień ze strony UCB, w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się:

 • na podstawie zgody Użytkownika lub umowy oraz
 • z użyciem środków automatycznych.

Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, wyrazić sprzeciw, w oparciu o przesłanki związane z określoną sytuacją Użytkownika, wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez UCB, które odbywa się w związku z realizacją uzasadnionych interesów UCB jako administratora. W takim przypadku UCB nie będzie kontynuować przetwarzania danych osobowych Użytkownika, o ile:

 • UCB nie przedstawi nieodpartych podstaw przetwarzania uzasadniających przedłożenie ich ponad interesy Użytkownika, jego prawa i swobody lub
 • nie odbywa się ono do celów ustanowienia roszczeń prawnych, ich realizacji lub bronienia ich.

Użytkownik ma prawo, w dowolnym momencie, do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które obejmuje profilowanie w zakresie, w jakim jest ono związane z marketingiem bezpośrednim. Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw”.

Prawo do wycofania zgody

W przypadku przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody Użytkownika, ma on prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Więcej informacji znajduje się w pkt 4.B „Sposób korzystania z przysługujących praw.

4.B. Sposób korzystania z przysługujących praw

Jeśli Użytkownik chce skorzystać z przysługujących mu praw wymienionych powyżej, powinien skontaktować się z inspektorem danych osobowych UCB pod adresem e-mail lub adresem korespondencyjnym podanym w pkt 1. Należy wyraźnie wskazać swoje prawa, z których chce się skorzystać, oraz podać swoje dane kontaktowe (w tym prawidłowy adres e-mail lub adres pocztowy), by umożliwić UCB udzielenie odpowiedzi na wysłane zapytanie. Uwaga: Użytkownik może być poproszony o przedstawienie dowodu tożsamości.

W przypadku kontaktu Użytkownika w związku ze skorzystaniem z praw wymienionych powyżej, UCB odpowie na jego zapytanie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Ten okres może ulec przedłużeniu, w razie konieczności, o dalsze dwa miesiące, ale w takim przypadku Użytkownik zostanie poinformowany przez UCB o przedłużeniu terminu wraz z podaniem przyczyn opóźnienia, w ciągu miesiąca od otrzymania początkowego zapytania od Użytkownika.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru

Zgodnie z art. 77 RODO Użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, w szczególności w europejskim państwie członkowskim miejsca zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie przez UCB jego danych osobowych narusza postanowienia RODO. Więcej informacji o sposobie wnoszenia takiej skargi znajduje się na stronie internetowej odpowiedniego organu nadzoru.

 1. DALSZE INFORMACJE NA TEMAT SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA PRZEZ UCB

5.A. Podmioty, którym udostępniane są dane osobowe Użytkownika

Podstawowa zasada

UCB będzie ujawniać dane osobowe Użytkownika wyłącznie w sposób opisany w Polityce (przedstawionej szczegółowo powyżej), która może podlegać okresowej aktualizacji.

Spółki zależne i powiązane z UCB oraz zewnętrzne podmioty przetwarzające

UCB przekazuje lub ujawnia dane osobowe Użytkownika swoim spółkom zależnym i powiązanym oraz zewnętrznym usługodawcom przetwarzającym dane osobowe w imieniu UCB do celów określonych powyżej.

Zewnętrzni usługodawcy obejmują: informatyczne firmy usługowe oraz firmy hostingowe, dostawców łączności (internetowej), dostawcę analiz danych (Google) oraz usług śledzenia, jak również usługodawców, którzy zapewniają wsparcie techniczne i administracyjne Strony oraz związanych z nią z systemów informatycznych. Ci usługodawcy świadczą swoje usługi z miejsc na terytorium UE (w tym w Niemczech, na Malcie i Irlandii) oraz poza UE (w Wielkiej Brytanii, Google (USA) i Indie).

Inne strony trzecie obejmują: agencje regulacyjne i rządowe (zob. zasady niniejszej Polityki poniżej), a także potencjalnie strony trzecie, z którymi firma UCB może się połączyć lub które mogą być nabyte przez UCB (zob. zasady niniejszej Polityki poniżej).

Zgodność z przepisami prawa i postępowaniem prawnym

UCB ujawni dane osobowe Użytkownika, gdy:

-UCB jest zobowiązane do tego na podstawie obowiązujących przepisów, przez organ rządowy lub organ ścigania,

-w celu ustanowienia tytułów prawnych, ich realizacji lub bronienia roszczeń prawnych;

-w celu prowadzenia dochodzeń w sprawie nielegalnej działalności, przypuszczalnych oszustw, sytuacji związanych z potencjalnymi zagrożeniami dla fizycznego bezpieczeństwa osób, naruszenia zasad polityki UCB lub w innych sytuacjach wymaganych przez prawo, a także zapobiegania wyżej wymienionym przypadkom i podejmowania wobec nich stosownych kroków.

Inne postanowienia

Jeśli strona trzecia nabędzie całość (lub zasadniczą całość) działalności lub aktywów UCB, ujawni ona dane osobowe Użytkownika wspomnianej stronie trzeciej w związku z tym nabyciem. Dane będą jednak ujawniane w takim przypadku z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych, w tym postanowień RODO, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.B. Międzynarodowe przekazywanie danych

UCB będzie przekazywać dane osobowe Użytkownika spółkom stowarzyszonym, w tym spoza EOG. W takim przypadku UCB opiera się na swoich Wiążących Zasadach Korporacyjnych.

UCB będzie także przekazywać dane osobowe Użytkownika wybranym zewnętrznym usługodawcom zarówno w UE (w tym w Niemczech, na Malcie i Irlandii), jak i spoza UE (w Wielkiej Brytanii, USA i Indii).

Przekazywanie danych osobowych Użytkownika do (innych) zewnętrznych usługodawców spoza UE (zgodnie z postanowieniami pkt 5B) odbywa się na podstawie:

 • Standardowych Klauzul Umownych, które zostały podpisane przez UCB i odpowiedniego zewnętrznego usługodawcę. Aby uzyskać więcej informacji na temat Standardowych Klauzul Umownych, należy skontaktować się z UCB zgodnie z pkt 4.B (Sposób korzystania z przysługujących praw).

 • W przypadku transferu do strony trzeciej będącej dostawcą usług zlokalizowanego w USA odbywa się w ramach certyfikowanej Tarczy Prywatności.

Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez firmę Google za pomocą narzędzia Google Analytics zawiera dokument Jak Google używa dane ze stron internetowych i aplikacji, które korzystają z naszych usług.

5.C. Linki do innych stron internetowych

Ta Strona może zawierać linki do innych stron internetowych obsługiwanych przez strony trzecie, w tym między innymi do organizacji pacjentów i innych zasobów informacyjnych niektórych stron mediów społecznościowych, takich jak YouTube, Vimeo itp. Niniejsza Polityka nie ma zastosowania do żadnej strony innej niż ta. Strony internetowe stron trzecich podlegają własnym zasadom korzystania. Dlatego należy zawsze uważnie sprawdzać zasady dotyczące prywatności i plików cookie stron internetowych stron trzecich, zanim zaakceptuje się przekierowanie do nich.